Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ajuts a la contractació

 

Convocatòria pública per a la concessió d’ajuts a empreses i entitats que tinguin com a mínim un centre de treball a la comarca de l’Alt Penedès i que contractin a persones que estiguin en situació d'atur i realitzin alguna de les accions formatives del projecte ADAPT  PENEDÈS – OCUPACIÓ A LA INDUSTRIA LOCAL A L’ALT PENEDÈS, subvencionat per la Diputació de Barcelona.

 

 

 

 • Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses, individuals o en forma societària, i entitats que comptin amb, com a mínim, un centre de treball a la comarca de l’Alt Penedès, que desenvolupin activitats relacionades amb alguns dels àmbits de formació del projecte ADAPT PENEDÈS- OCUPACIÓ A LA INDUSTRIA LOCAL A L’ALT PENEDÈS (sector vitivinícola o activitats auxiliars relacionades amb el sector vitivinícola), que vinguin desenvolupant la seva activitat com a mínim sis mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable i que compleixin les condicions establertes en l'apartat 4 de les bases.
 • El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 30 de juny de 2017 (inclòs), 
 • Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ( carrer Cort, 14,  08720 Vilafranca del Penedès) o per qualsevol dels mitjans admesos per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • El criteri per determinar l'ordre d'accés, quan sigui necessari, a l'ajut serà l'ordre de presentació de les sol·licituds en el registre de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i fins a l'esgotament de la dotació pressupostària assignada al programa, donant preferència a les petites empreses, a la major relació entre el lloc de treball concret i la formació adquirida.
 • La tramitació s'efectua en règim de concurrència i la seva resolució s'efectua tal i com es disposa a les bases d'aquestes ajudes. Les resolucions s'han d'adoptar en el termini de un  mes a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
 • Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts a que es refereixen aquestes bases, les empreses i entitats que compleixin les condicions i requisits següents:
 1. Estar degudament constituïda, amb data d'alta d'activitat a efectes fiscals anterior a sis mesos a comptar des de la data del primer contracte subvencionable.
 2. Tenir com a mínim un centre de treball a la comarca de l’Alt Penedès
 3. Subscriure i formalitzar un contracte laboral amb persones en situació d'atur que realitzin alguna de les accions formatives del projecte ADAPT  PENEDÈS – OCUPACIÓ A LA INDUSTRIA LOCAL A L’ALT PENEDÈS .
 4. Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis (Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE).  
 • Per fer efectives les subvencions caldrà que les empreses i entitats, donin compliment a les normatives vigents i que justifiquin les quantitats subvencionades i els contractes segons les bases reguladores d’ajuts a les empreses que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS-OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL, aprovades definitivament pel  Ple municipal en data 19 d’abril de 2016  i que justifiquin trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.  
 • Seran d'aplicació a aquesta convocatòria les bases reguladores.
 • Sol·licitud s’haurà de presentar acompanyada de la documentació que marquen les bases de la convocatòria.