Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Dispositiu CRIT

El Centre de Recursos per a la Inclusió i el Treball - CRIT és un programa que va néixer el 2010 per a l'atenció de persones que es troben en una situació de risc d’exclusió social. Funciona a partir de la coordinació de Serveis Socials Bàsics i del Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca.

Un cop Serveis Socials deriva la persona al dispositiu CRIT, s'engega un itinerari socioeducatiu i un pla de treball a partir d’un diagnòstic previ, enfocat de manera integral, on es contemplen totes les necessitats de la persona, entre elles la necessitat de trobar una feina. Per a l’execució de les accions que se’n deriven, es compta amb tots aquells recursos i agents del territori que siguin necessaris en cada cas.

Recursos formatius propis^

  • Itineraris de formació per a persones adultes
    Es fan a mida de cada participant partint de la seva situació i es treballen les habilitats sociolaborals, la recerca de feina i les TIC. Aquest recurs està subvencionat per la Diputació de Barcelona.
     
  • Projecte Vital
    Programa de formació en el que es treballen les diferents esferes vitals (laboral, formativa, salut,...) de la persona. S’inicia amb  la concreció d’objectius que es marca la  pròpia persona, la qual ha de mostrar una actitud positiva (motivació, participació, etc...) propiciatòria  per l’abordatge de temes personals.

Recursos de la xarxa^