Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Material de difusió

Vídeo^

Periòdicament es col.labora amb Vilafranca Televisió i productores locals per a la realització i emisió de reportatges sobre els programes formatius i altres activitats que es desenvolupen al servei.

Material gràfic^

Butlletins electrònics
El servei edita el butlleti 'Anem per feina', amb periodicitat mensual a partir de l'any 2016.

Presentacions
Material escrit, presentat en format gràfic i de forma resumida, que els tècnics i tècniques del servei utilitzen en la seva tasca de difusió dels programes.

Fulletons, tríptics i altres
Material informatiu i altres documents d'interès.

Accessibilitat