Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Material de difusió

Material gràfic i audiovisual del Servei d'Ocupació.

Vídeo

Periòdicament es col.labora amb Vilafranca Televisió i productores locals per a la realització i emisió de reportatges sobre els programes formatius i altres activitats que es desenvolupen al servei.

Material gràfic

Butlletins electrònics
El servei edita el butlleti 'Anem per feina', amb periodicitat mensual a partir de l'any 2016.

Presentacions, fulletons, tríptics i altres
Material gràfic per a la difusió de programes i serveis.

Accessibilitat