Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ocupació

Programes de caràcter públic que s'ofereixen a les persones en situació d'atur laboral per tal que tinguin experiències laborals i formatives.

Treball i Formació^

2022


Col.lectius: Dones víctimes de violència masclista i dones en situació d'atur laboral

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral, accions de formació i d’acompanyament en el marc del programa Treball i Formació.

Tenen caràcter preferent les dones monoparentals, dones amb responsabilitats familiars i dones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària.

Els contractes laborals son de caràcter temporal, de 12 mesos de durada, amb la finalitat que les persones participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat. 

És imprescindible estar inscrita al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO) i complir els requisits.

En aquest programa s’inclou una actuació d’acompanyament per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l'activitat laboral.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Generalitat de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia Social.

Anticipada 2023


Col.lectius: Persones de més de 52 anys - Persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania - Persones en risc de caure en situació d'atur laboral de llarga durada. Dones. Persones Trans

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral, formativa i d’acompanyament en el marc del Programa Treball i Formació que conté les línies i accions següents:

Línia MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Línia PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

Línia PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO). S'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Línia DONA: Dones en situació d'atur; a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), i en situació de violència masclista. b) Les dones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per dones en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Línia TRANS: persones trans inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

Totes les línies ofereixen un contracte laboral  de caràcter temporal, de 12 mesos de durada, amb la finalitat que les persones participants puguin adquirir experiència professional, i millorar la seva ocupabilitat.

En aquest programa s’inclou l’actuació d’acompanyament per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució de l’acció d’experienciació laboral així com formació transversal.

És imprescindible estar inscrit al SOC i complir els requisits de cada línia.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Línia ACOL


Col.lectius: persones migrades extracomunitàries en situació administrativa irregular que estan en disposició de fer un arrelament social.

És una política activa d'ocupació l'objecte de la qual és la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

Actuacions subvencionables

Contractació laboral d’una durada de 12 mesos a jornada completa.

Requisits per a les persones destinatàries

Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte d'altri per motiu d'arrelament social.

Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents:

a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea.

b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament històric. Excepcionalment, s'admetran baixes padronals superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d'edat hagin estat acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits centres públics.

c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Generalitat de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal.

Treball als Barris^

Mitjançant aquest programa es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d'accions en l'àmbit de l'ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte, per tal de desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen en aquests barris i àrees urbanes.

Accions aprovades:

- Programa A. Dispositiu d'Inserció Sociolaboral.

El dispositiu d’inserció laboral i de formació, és un programa que té per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina del barri de l’Espirall. El projecte parteix de realitzar un itinerari professional a partir de l’experiència i coneixements previs, aquest itinerari serà individual, grupal o combinarà accions grupals amb orientació individual, segons les necessitats de cada participant. En tots els casos, el/la participant tindrà la possibilitat de fer pràctiques a empresa i/o participar en accions puntuals de formació professionalitzadora que millorin el seu accés al mercat de treball.

Aquesta actuació permetrà que persones aturades del barri de l’Espirall, puguin disposar d’acompanyament i suport a la cerca de feina d’un manera acurada i contínua. El programa permet als seus participants activar-se per a la cerca de feina, desenvolupar les competències transversals, reciclar-se i adquirir noves competències tècniques a través del contacte directe amb les empreses.

- Programa D: Programa d’experienciació laboral.

Consisteix en la contractació laboral de persones treballadores en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal, és a dir, de naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de l’entitat beneficiària.

Comporten la contractació de persones del barri per a la realització d’una obra o servei d’interès general i social programada en el marc dels projectes del barri, i la seva finalitat és que puguin adquirir o millorar determinades competències tècniques.

Les persones destinatàries hauran de ser residents al barri i DONO que no cobrin la prestació contributiva d’atur.

- Programa E: Programes de desenvolupament local.

Amb aquest programa es pretén dinamitzar, promoure i executar en cooperació amb altres actors, els programes i les actuacions ocupacionals i afins que afavoreixin la dinamització integral, social i econòmica del barri, així com la seva integració en el conjunt de la població, mitjançant la generació d’activitat i el desenvolupament del territori, amb l’objectiu final de millorar les condicions de vida de les persones a través de la creació d’ocupació.

Per assolir aquest objectiu, amb aquest programa es dóna suport a la contractació del personal directiu o tècnic responsable dels components de desenvolupament social i econòmic, ocupacionals, formatius, de sostenibilitat i de comunicació del projecte del barri objecte d’actuació.

El programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris, en co-finançament amb el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servició Público de Empleo Estatal.

 

Accessibilitat