Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ocupació

Programes de caràcter públic que s'ofereixen a les persones en situació d'atur laboral per tal que tinguin experiències laborals i formatives.

Treball i Formació^

2021


Col.lectius: Dones en situació d'atur laboral - Persones majors de 45 anys en situació d'atur laboral

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral, accions de formació i d’acompanyament en el marc del programa Treball i Formació que conté les línies i accions següents:

* Línia DONA: destinat a dones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) que es trobin en una de les situacions següents:

- Dones víctimes de violència masclista.

- Dones que estiguin a l’atur com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.

Tenen caràcter preferent les dones monoparentals i les que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat.

* Línia MG45: destinat a persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO).

Ambdues línies el contracte és de 12 mesos de durada on les persones contractades rebran  accions de formació per dotar-se de coneixements, aptituds i habilitats aplicables a moltes activitats laborals. És imprescindible estar inscrit al SOC i cumplir els requisits de cada línia.

En aquest programa s’inclou una actuació d’acompanyament per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució de les accions d’experienciació laboral i formatives.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

2022


Col.lectius: Persones de més de 52 anys en situació d'atur - Persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania - Persones en risc de caure en situació d'atur laboral de llarga durada.

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i d’acompanyament en el marc del programa Treball i Formació que conté les línies i accions següents:

* Línia MG52: les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

* Línia PRGC: les persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

* Línia PANP: les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors.

Totes les línies el contracte laboral son de caràcter temporal, de 12 mesos de durada, amb la finalitat que les persones participants puguin adquirir experiència professional, i millorar la seva ocupabilitat.

En aquest programa s’inclou una actuació d’acompanyament per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució de l’acció d’experienciació laboral.

És imprescindible estar inscrit al SOC i complir els requisits de cada línia.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i del  Fons Social Europeu i del Ministerio de Trabajo y Economia Social.

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”.

 

Treball als Barris^

Mitjançant aquest programa es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d'accions en l'àmbit de l'ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte, per tal de desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen en aquests barris i àrees urbanes.

Accions aprovades:

- Programa A. Dispositiu d'Inserció Sociolaboral.

El dispositiu d’inserció laboral i de formació, és un programa que té per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina del barri de l’Espirall. El projecte parteix de realitzar un itinerari professional a partir de l’experiència i coneixements previs, aquest itinerari serà individual, grupal o combinarà accions grupals amb orientació individual, segons les necessitats de cada participant. En tots els casos, el/la participant tindrà la possibilitat de fer pràctiques a empresa i/o participar en accions puntuals de formació professionalitzadora que millorin el seu accés al mercat de treball.

Aquesta actuació permetrà que persones aturades del barri de l’Espirall, puguin disposar d’acompanyament i suport a la cerca de feina d’un manera acurada i contínua. El programa permet als seus participants activar-se per a la cerca de feina, desenvolupar les competències transversals, reciclar-se i adquirir noves competències tècniques a través del contacte directe amb les empreses.

- Programa D: Programa d’experienciació laboral.

Consisteix en la contractació laboral de persones treballadores en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal, és a dir, de naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de l’entitat beneficiària.

Comporten la contractació de persones del barri per a la realització d’una obra o servei d’interès general i social programada en el marc dels projectes del barri, i la seva finalitat és que puguin adquirir o millorar determinades competències tècniques.

Les persones destinatàries hauran de ser residents al barri i DONO que no cobrin la prestació contributiva d’atur.

- Programa E: Programes de desenvolupament local.

Amb aquest programa es pretén dinamitzar, promoure i executar en cooperació amb altres actors, els programes i les actuacions ocupacionals i afins que afavoreixin la dinamització integral, social i econòmica del barri, així com la seva integració en el conjunt de la població, mitjançant la generació d’activitat i el desenvolupament del territori, amb l’objectiu final de millorar les condicions de vida de les persones a través de la creació d’ocupació.

Per assolir aquest objectiu, amb aquest programa es dóna suport a la contractació del personal directiu o tècnic responsable dels components de desenvolupament social i econòmic, ocupacionals, formatius, de sostenibilitat i de comunicació del projecte del barri objecte d’actuació.

El programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris, en co-finançament amb el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servició Público de Empleo Estatal.

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil^

El SOC mitjançant aquesta convocatòria incentiva la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

- Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
- Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
- Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional
- Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Les persones joves que hagin participat en el mateix programa però en convocatòria d’exercicis anteriors no hi podran participar.

Aquesta acció està cofinançada pel Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu a través de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil "El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur".

 

Accessibilitat