Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Dispositiu CRIT

El Centre de Recursos per a la Inclusió i el Treball - CRIT és un programa que va néixer el 2010 per a l'atenció de persones que es troben en una situació de risc d’exclusió social. Funciona a partir de la coordinació de Serveis Socials Bàsics i del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca.

Un cop Serveis Socials deriva la persona al dispositiu CRIT, s'engega un itinerari socioeducatiu i un pla de treball a partir d’un diagnòstic previ, enfocat de manera integral, on es contemplen totes les necessitats de la persona, entre elles la necessitat de trobar una feina. Per a l’execució de les accions que se’n deriven, es compta amb tots aquells recursos i agents del territori que siguin necessaris en cada cas.

Recursos formatius propis^

  • Itineraris de formació per a persones adultes
    Es fan a mida de cada participant partint de la seva situació i es treballen les habilitats sociolaborals, la recerca de feina i les TIC. 

Recursos de la xarxa^